Polisi dan Rangka Kerja Pemberi Maklumat LZS

Lembaga Zakat Selangor (MAIS) komited dalam memastikan warga kerja di setiap peringkat mengamalkan nilai integriti yang terbaik dalam melaksanakan mandat dan kuasa yang diberi bagi menguruskan kutipan dan agihan Zakat di negeri Selangor. Ini selaras dengan misi LZS iaitu “Memberi perkhidmatan kepada umat Islam dengan penuh integriti dan professionalisma dalam urusan kutipan dan agihan Zakat.”

Oleh itu, pihak Lembaga Zakat Selangor (MAIS) telah mewujudkan Polisi Pendedahan Maklumat ini, bertujuan menyediakan satu garis panduan atau tatacara kerja berkaitan pengurusan pendedahan maklumat berkenaan sebarang bentuk kelakuan tidak wajar yang dilakukan oleh warga kerja LZS atau pihak berkepentingan yang berurusan dengan LZS.

Polisi ini merangkumi tindakan sewajarnya yang perlu diambil bagi memastikan penerimaan laporan, kebertanggungjawaban, kerahsiaan, proses siasatan dan tindakan pembetulan yang bersesuaian dapat dilaksana dengan penuh akauntabiliti dan telus.

Pelaksanaan dan penguatkuasaan polisi ini adalah tanggungjawab Unit Integriti yang diletak di bawah Jabatan Pengurusan Risiko, Integriti dan Keselamatan Siber.

Klik capaian dibawah untuk bacaan penuh polisi.

Kelakuan Tidak Wajar

Kelakuan Tidak Wajar merupakan sebarang tindakan atau kelakuan yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada LZS, tetapi tidak terhad kepada:

Persembahan dokumen palsu;
Melanggar undang-undang, kod etika atau polisi LZS;
Kecuaian;
Buli;
Gangguan;
Diskriminasi;
Menyalahguna dana dan sumber;
Menyalahguna kuasa;
Konflik kepentingan;

Perkara Yang Perlu Dilaporkan

Butiran setiap Orang Yang Dituduh (nama, jawatan dan pusat tanggungjawab) yang disyaki terlibat dengan kelakuan tidak wajar;
Butiran setiap Orang Yang Dituduh (nama, jawatan dan pusat tanggungjawab) yang disyaki terlibat dengan kelakuan tidak wajar;
Jenis kelakuan tidak wajar yang disyaki telah, sedang dan/atau akan dilakukan;
Tarikh dan masa kelakuan tidak wajar berlaku, sedang atau akan berlaku;
Tempat di mana kelakuan tidak wajar itu telah, sedang atau akan berlaku;
Nama-nama mereka yang boleh menjadi saksi dan kaedah bagi LZS menghubungi mereka;
Dokumen, gambar, video, audio atau lain-lain bukti sokongan yang dapat membantu siasatan; dan
Lain-lain maklumat yang diketahui atau dipercayai telah, sedang atau akan berlaku yang dapat membantu siasatan.

NOTA: Aduan atau laporan yang diterima tanpa disertakan maklumat peribadi Pemberi Maklumat hanya akan dinilai dan diambil tindakan sekiranya butiran di dalam aduan dapat mengesahkan wujudnya elemen kelakuan tidak wajar.

Perlindungan kepada Pemberi Maklumat

Identiti Pemberi Maklumat akan dirahsiakan dan dilindungi dibawah Polisi ini;
Kandungan laporan kelakuan tidak wajar tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak kecuali pihak yang berhak sahaja;
Kerahsiaan dan perlindungan tidak akan terjejas sekiranya laporan yang dibuat itu tidak membawa kepada suatu tindakan tatatertib atau pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang; dan
Sesiapa yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap Pemberi Maklumat boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Klik capaian dibawah untuk bacaan penuh akta.

Pin It on Pinterest

Share This