Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang soalan mengenai penafian portal kami, sila hubungi kami melalui e-mel di maklumbalasaduan@zakatselangor.com.my

Semua maklumat di laman web ini ( https://www.zakatselangor.com.my ) diterbitkan dengan tujuan memberikan manfaat yang baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja. Lembaga Zakat Selangor (LZS) tidak membuat sebarang jaminan mengenai kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang anda ambil atas maklumat dari laman web ini (Lembaga Zakat Selangor (LZS)), adalah dengan risiko anda sendiri. Lembaga Zakat Selangor (LZS) tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Persetujuan

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.

Kemas Kini

Sekiranya kami mengemaskini, meminda atau membuat apa-apa perubahan pada dokumen ini, perubahan tersebut akan disiarkan dengan jelas di sini.