Piagam Lembaga / Board Charter LZS

Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor (MAIS), Berdaftar mewujudkan Piagam Lembaga sebagai sebahagian dasar tadbir urusnya. Piagam Lembaga ini merupakan suatu dokumen dasar yang menggariskan peranan, tanggungjawab dan kuasa Lembaga Pemegang Amanah, Jawatankuasa-Jawatankuasa dan pengurusan dengan tujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan amalan tadbir urus korporat ke arah ketelusan, kebertanggungjawaban dan keutuhan dalam urusan aktiviti pemegang amanah. Walaupun Piagam Lembaga ini merupakan suatu panduan yang tersusun, ia tidak boleh dianggap sebagai suatu rangka tindakan yang menyeluruh oleh Pemegang Amanah berkenaan dengan perkara tadbir urus korporat.

The Trustees of Lembaga Zakat Selangor (MAIS), Registered has formalised its Board Charter as part of its governance policy. This Board Charter is a policy document that defines the roles, responsibilities and authorities of the Board of Trustees, Committees and management with the aim of streamlining and enhancing corporate governance practices towards transparency, accountability and integrity in boardroom activities. Whilst this Board Charter serves as a structured guide, it shall not be construed as an exhaustive blueprint by the Trustees on corporate governance matters.

Pin It on Pinterest

Share This