• Agihan Zakat
 • Muallaf
Expand All | Collapse All
 • 1. Adakah orang tua/ OKU/ ibu tunggal tergolong dalam asnaf fakir atau miskin?
   

  Orang tua, OKU dan ibu tunggal bukan ciri-ciri penerima zakat, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka layak menerima zakat jika sekiranya tergolong sebagai fakir atau miskin. Akan tetapi jika mereka mempunyai harta atau pendapatan, atau mempunyai waris/keluarga yang mampu menampung keperluan asasi mereka, maka tidak layak menerima zakat.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2302 Times
 • 2. Adakah anak yatim tergolong dalam asnaf fakir atau miskin?
   

  Tidak, kecuali jika ibu/ bapa/ penjaga tergolong dalam golongan fakir atau miskin.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1338 Times
 • 3. Adakah bantuan yang diterima bersifat kekal dan boleh diwarisi?
   

  Tidak, bantuan yang diterima hanya bersifat sementara dan tidak boleh diwarisi kecuali jika berlaku kematian suami, maka penama tersebut boleh ditukar kepada nama isteri.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1204 Times
 • 4. Berapakah jumlah bantuan zakat yang diberikan?
   

  Jumlah bantuan zakat yang diberikan kepada seseorang pemohon yang layak adalah berbeza mengikut jenis bantuan dan kadar yang ditetapkan.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2056 Times
 • 5. Bolehkah saya memohon lebih daripada satu permohonan?
   

  Ya boleh, tetapi tertakluk kepada syarat dan kelayakan pemohon.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1469 Times
 • 6. Adakah saya boleh memohon bantuan bantuan lain, sekiranya saya bukan lagi asnaf fakir atau miskin?
   

  Ya, sebagai contoh bantuan umum pelajaran dalam asnaf Fisabilillah, bantuan rawatan dalam Asnaf Gharimin dan lain-lain bantuan degan syarat memenuhi kriteria dan kelayakan.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1624 Times
 • 7. Adakah saya layak memohon bantuan daripada LZS sekiranya saya telah menerima bantuan daripada agensi/pihak lain?
   

  Ya, permohonan tersebut boleh dipertimbangkan berdasarkan syarat dan kelayakan.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1343 Times
 • 8. Adakah institusi zakat bertanggungjawab membiayai pengajian anak-anak asnaf Fakir Miskin sehingga ke peringkat sarjana/ ijazah kedoktoran? Adakah pendidikan 'pasca siswazah' ini boleh diklasifikasikan sebagai menampung keperluan asasi (Had Kifayah) fakir/miskin atau bagaimana? Adakah pengajian pasca siswazah dianggap sebagai dharuriyyah atau sekadar tahsiniyyah?
   

  Para fuqaha telah berittifaq bahawa zakat perlu diagihkan kepada fakir miskin bagi memenuhi keperluan asasi kehidupan mereka. Keperluan asasi fakir dan miskin yang perlu dipenuhi menurut pandangan syarak dalah: perlindungan, makan, kesihatan, pakaian, pengangkutan dan pendidikan. Perkara-perkara asas ini diistilahkan oleh ulama sebagai ‘ad-Dharuriyyah’.

  Pendidikan adalah termasuk salah satu keperluan asasi Had Kifayah yang diambil kira dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin. Keperluan asasi pendidikan ini merangkumi pendidikan keseluruhan ahli keluarga fakir miskin termasuk anak-anak dan tanggungan mereka.

  Oleh kerana ad-Dharuriyyah adalah asas yang diletakkan oleh syarak dalam pemberian zakat, maka pendidikan yang perlu dibiayai oleh dana zakat adalah keperluan pendidikan yang asasi sahaja untuk fakir dan miskin. Pendidikan asasi bagi seseorang itu adalah pendidikan yang bermula dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan di peringkat ijazah sahaja.

  Adapun pengajian di peringkat sarjana/ijazah kedoktoran atau ‘pasca siswazah’ adalah dianggap sebagai tahsiniyyah tanpa menafikan kepentingan menyambung pengajian di peringkat tersebut.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1255 Times
 • 9. Apabila anak asnaf telah memiliki ijazah dan mampu bekerja, anak-anak asnaf tersebut bukan lagi asnaf miskin. Sekiranya mereka boleh dibantu oleh zakat dibawah asnaf fisabilillah, atau bagaimana?
   

  Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu melihat terlebih dahulu pandangan para ulama tentang tanggungjawab nafkah ibubapa kepada anak-anak. Secara umumnya, Islam meletakkan tanggungjawab nafkah anak ke atas bahu ibu bapa mereka. Firman Allah SWT bermaksud:

  “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh, jika mereka ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajipan ke atas bapa untuk memberikan (nafkah) makan dan pakaian kepada ibu menurut cara yang baik.” (al-Baqarah :233)

  Imam al-Mawardi menyebutkan, walaupun ayat ini hanya menyebutkan bahawa ibu yang menyusukan anak wajib diberi nafkahnya oleh bapa, akan tetapi ia juga bermaksud bahawa nafkah anak juga adalah wajib ditanggung oleh bapanya, bahkan ia lebih utama. Ulama sepakat bahawa selagi anak masih kecil, maka ibu bapa wajib menanggung nafkahnya.

  Walau bagaimanapun, mereka khilaf, setakat manakah kewajipan nafkah tersebut perlu dilaksanakan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka? Adakah sehingga mereka akil baligh, atau sehingga mereka dewasa? Atau sehingga mereka berkahwin.

  Fuqaha khilaf dalam masalah ini kepada dua pendapat :

  Jumhur (Maliki, Hanafi , Hambali & salah satu pendapat as-Syafi iyyah) – Bagi anak lelaki, kewajipan nafkah ibu bapa gugur apabila anak telah mencapai umur dewasa dan mampu bekerja untuk mencari nafkah sendiri serta sudah tidak bergantung kepada ibu bapanya. Adapun bagi anak perempuan, kewajipan nafkah tidak gugur selagi ia belum berkahwin, walaupun anak perempuan mempunyai pekerjaan dan mampu menyara diri sendiri. Kewajipan nafkah ke atasnya gugur hanya apabila ia berkahwin.
  Pendapat paling asoh dalam Mazhab Syafie. Tanggungjawab nafkah gugur apabila anak sudah mencapai umur baligh, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Pendapat yang paling rajih adalah pendapat jumhur.
  Kesimpulannya, walaupun terdapat dua pendapat, namun kedua-duanya memberi maksud bahawa kewajipan nafkah ibu bapa kepada anak adalah bukan selama-lamanya. Ia berakhir apabila anak telah mencapai suatu tempoh atau tahap tertentu.

  Oleh itu, jika anak asnaf telah memiliki ijazah dan layak bekerja, maka ia wajib untuk mencari pekerjaan bagi membantu ibu bapanya yang miskin. Anak-anak asnaf tersebut tidak boleh dianggap sebagai fakir dan miskin walaupun ibu bapanya fakir atau miskin. Bahkan jika anak itu bekerja dan memiliki harta dan kekayaan, ia wajib memberi nafkah kepada ibu bapanya yag miskin atau tiada harta dan pekerjaan.
  Ibnu Munzir meriwayatkan dalam kitab al-Mughni: “Telah Ijma ahli-ahli ilmu bahawa nafkah ibubapa yang fakir dan tiada pekerjaan atau harta adalah menjadi tanggungjawab anak-anaknya.”

  Tidak sepatutnya anak mendapatkan peruntukan asnaf fakir dan miskin untuk membiayai keperluan hidupnya (termasuk belajar) kerana kemiskinan ibu bapanya. Namun, jika anak tersebut telah bekerja, tetapi dalam masa yang sama ingin menyambung pengajian yang lebih tinggi, ia boleh memohon bantuan zakat di bawah asnaf fi sabilillah sekiranya cukup syarat-syarat.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 943 Times
 • 10. Kita lihat pelbagai usaha telah dilaksanakan tetapi masih terdapat masyarakat yang mengatakan pengagihan tidak sampai kepada golongan sasaran, apakah tindakan selanjutnya bagi mengurangkan masalah ini?
   

  LZS menggunakan pelbagai medium dan mendapatkan kerjasama pelbagai pihak bagi menangani masalah ini dan mengenalpasti mereka yang memerlukan bantuan:

  Mengadakan bancian setiap tiga tahun sekali dan semakan semula pada setiap tahun.
  Menggunakan garis penentuan fakir miskin iaitu had al-kifayah.
  Mendapatkan kerjasama pihak yang hampir dan mengenali penduduk iaitu dari kalangan penghulu mukim, ketua kampung, pengerusi jawatankuasa penduduk, JKKK dan Jawatankuasa Masjid.
  Mendapatkan maklumat dari pihak sekolah, mendapatkan maklumat daripada NGO, orang persendirian, media dan sebagainya.
  Mendapat kerjasama daripada lebih 1,500 orang penolong amil kariah yang terdiri daripada jawatankuasa masjid dan surau untuk menyampaikan maklumat mereka yang berada di dalam kesusahan kepada LZS.
  Menyediakan kaunter zakat di seluruh Selangor untuk memudahkan urusan permohonan bantuan. LZS juga menyediakan kaunter bergerak untuk memudahkan urusan mereka yang berada jauh dari lokasi Cawangan Zakat Selangor.
  Menyediakan perkhidmatan talian khidmat pelanggan di 1-300-88-4343 untuk masyarakat menyampaikan maklumat berkaitan kemiskinan dan pertanyaan berkaitan permohonan yang dipohon.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 642 Times
 • 11. Apakah syarat-syarat untuk melayakkan mereka menerima bantuan?
   

  Kriteria yang melayakkan mereka sebagai asnaf fakir dan miskin ialah:

  Menepati takrifan asnaf fakir atau miskin
  Pendapatan isi rumah melebihi Had Al-Kifayah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Selangor.
  Menepati Garis Panduan dan Syarat Kelayakan Agihan Zakat serta Pekeliling yang dikeluarkan oleh LZS.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1918 Times
 • 12. Apakah usaha yang dilaksanakan bagi memastikan pengagihan zakat yang lebih cekap, telus dan adil?
   

  Agihan zakat yang dilaksanakan di Selangor hanyalah untuk lapan asnaf yang wajib yang telah tertulis di dalam al-Quran. LZS tidak mengagihkan zakat kepada mereka yang bukan asnaf zakat.
  Semua agihan zakat di Selangor adalah mengikut Fatwa yang telah diluluskan dan dipantau oleh Jawatankuasa Agihan untuk memastikan ketelusan agihan zakat.
  Setiap jenis bantuan yang disalurkan dibuat kajian keberkesanannya bagi memastikan penambahbaikan bantuan dari masa ke semasa terutamanya.
  Setiap bantuan agihan zakat yang akan diberikan mempunyai peringkat kelulusan pelbagai pihak bagi memastikan ianya telus.
  Sentiasa mengemaskini dan melakukan penambahbaikan terhadap proses penyaluran bantuan dari semasa ke semasa, bagi memastikan kecekapan pengurusan agihan zakat.
  Pengauditan meliputi Audit Dalaman LZS (MAIS), Audit Kualiti Dalaman LZS (MAIS), Audit Kualiti SIRIM, Audit Syarikat/Profesional, Audit Dalaman MAIS dan Audit Negara

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 614 Times
 • 13. Mengapa kemiskinan sentiasa ada?
   

  Kemiskinan tidak dapat dihapuskan tetapi dapat dikurangkan. Ia sentiasa ada dan tidak boleh dibasmi. Ini kerana kemiskinan juga berpunca daripada musibah seperti sakit, kehilangan pekerjaan, bencana alam dan sebagainya. Inilah antara punca kemiskinan sentiasa ada. Di sini LZS berperanan untuk membantu mereka sebaik mungkin. Disamping itu LZS turut memerlukan kerjasama institusi keluarga itu sendiri, masyarakat dan agensi lain dalam menjayakan usaha ini.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 874 Times
 • 14. Mengapa zakat tidak boleh diterima selamanya oleh asnaf fakir dan miskin?
   

  Bantuan zakat adalah bersifat sementara dan membantu meringankan bebanan penerima. Di masa yang sama mereka juga perlu berusaha membangunkan diri mereka.
  Ia bukanlah pendapatan dan penerima perlu berusaha berdikari untuk mengubah kehidupan.
  Peranan zakat amat luas. Wang zakat yang diagihkan bukanlah semata-mata bertujuan untuk menangani kemiskinan tetapi turut diagihkan kepada asnaf yang lain seperti asnaf mualaf, fisabililah, gharimin, ibnu sabil dan amil. Zakat juga berperanan membangunkan institusi masjid, surau dan institusi pendidikan (sekolah kafa, pembiayaan buku teks, elaun guru kafa), juga berperanan membantu pesakit kronik terutamanya mereka yang berhadapan dengan dialisis, kanser dan sakit jantung. Zakat juga berperanan membantu pembiayaan Badan-badan Dakwah, NGO, rumah anak yatim, rumah pesakit aids, pusat permulihan dadah dan sebagainya.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 912 Times
 • 15. Bolehkah zakat digunakan untuk melangsaikan hutang PTPTN, memandangkan saya telah bekerja tetapi pendapatan saya tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut?
   

  Hutang pengajian tersebut perlu dijelaskan melalui pendapatan bulanan yang diperolehi. Bantuan zakat tidak dapat disalurkan dalam kes seperti ini kerana hutang pengajian tersebut wajib dibayar secara beransur-ansur bukan sekali gus. Ini bererti anda tidaklah berada dalam keadaan yang terlalu mendesak.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1770 Times
 • 16. Mengapakan perlu mengisi borang untuk memohon zakat?
   

  Institusi zakat adalah badan yang diamanahkan untuk mengutip dan mengagihkan zakat. Amanah ini perlu dilaksanakan dengan baik kerana ia akan dipersoalkan nanti di akhirat. Kewaspadaan mesti diberi keutamaan dalam mengurus dana zakat. Pengagihan yang dibuat mestilah tepat pada sasarannya (asnaf). Bagi memastikan pemohon benar-benar tepat keasnafannya maka perlulah satu pembuktian. Jadi dengan mengisi borang dan menyediakan dokumen sokongan dapat menterjemahkan segala persoalan tadi dan melalui cara ini pengagihan zakat kepada asnaf adalah lebih teratur untuk dokumentasi. Perlu ditegaskan bahawa mengisi dokumen adalah sebahagian dari prosiding dan ia tidak haram mengikut Islam.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1836 Times
 • 1. Apa peranan baru LZS dalam pengurusan muallaf ini?
   

  Melaksanakan fungsi yang sebelum ini dilaksanakan oleh pihak MAIS iaitu pengurusan kebajikan, perlindungan, pembangunan, pendidikan muallaf

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 376 Times
 • 2. Apakah skop pengurusan muallaf yang masih dikekalkan di MAIS selepas perpindahan fungsi tersebut ke LZS?
   

  Skopnya ialah pengurusan pendaftaran pengislaman muallaf, pengurusan jenazah muallaf mengikut skop tertentu, dan kes-kes mahkamah dan kes bantuan guaman berkaitan muallaf.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 302 Times
 • 3. Bila berlakunya pewartaan Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Penjagaan dan Pengajaran Bagi Muallaf (Negeri Selangor) (Pindaan 2017)?
   

  Pewartaan telah dibuat pada 16 Mac 2017 dan dikuatkuasa pada 1 April 2017

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 227 Times
 • 4. Jika seseorang ingin memeluk Islam, apa yang perlu dia lakukan?
   

  Seseorang itu perlu mengucap dua kalimah syahadah, serta faham maknanya, serta memahami komitmennya terhadap agama, juga perlu melalui prosedur ringkas iaitu mendapat penerangan ringkas, mengucap syahadah di hadapan dua saksi, mengisi borang tertentu bagi tujuan pendaftaran pengislaman.

  Untuk itu dia perlu berhubung atau datang ke tempat-tempat yang disenaraikan di bawah ini untuk mendapatkan penerangan dan mengucap syahadah, iaitu :

  • Majlis Agama Islam Selangor; ibu pejabat (Bahagian Pendaftaran Muallaf) dan MAIS daerah-daerah (di Pejabat-pejabat Agama Islam Daerah).
  • Beberapa Badan Bukan Kerajaan (NGO-i) dan masjid-masjid yang dilantik oleh pihak MAIS, termasuk masjid di dalam universiti tertentu. Sila rujuk Lampiran 1 (Senarai Pusat Pendaftaran Pengislaman). Pihak tersebut menjalankan peranan pengislaman dan membantu pendaftaran iaitu mengisi borang tertentu seterusnya menghantarnya ke Bahagian Pendaftaran, MAIS atau Pejabat Agama Islam Daerah dan seterusnya mengisi buku pendaftaran pengislaman.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 302 Times
 • 5. Bagaimana seseorang muallaf ingin memohon dan berurusan mengenai bantuan zakat?
   
  1. Boleh berhubung dengan Pusat Panggilan LZS (1-300-88-4343) untuk dapatkan panduan awal, atau
  2. Datang ke ibu pejabat atau cawangan-cawangan LZS untuk mendapat penerangan serta membuat permohonan.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 435 Times
 • 6. Bagi muallaf yang menghadapi masalah, siapa yang perlu dihubungi?
   

  Sekiranya muallaf mempunyai masalah mereka boleh menghubungi talian berikut :

  1. Majlis Agama Islam Selangor, tel: 03-3361 4000, 55,56, 57 bagi masalah pendaftaran muallaf.
  2. Lembaga Zakat Selangor, tel: 1-300-88-4343 (Pusat Panggilan) bagi masalah kebajikan, perlindungan, pendidikan, pembangunan muallaf .
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 335 Times
 • 7. Apakah syarat-syarat bagi permohonan bantuan zakat muallaf?
   

  Terdapat syarat-syarat utama bagi bantuan muallaf :

  1. Memeluk Islam di Selangor serta bermastautin di Selangor atau memeluk Islam di luar Selangor serta bermastautin di Selangor sekurang-kurang 1 tahun kecuali bagi kes-kes khas.
  2. Menghadiri Kelas Fardhu Ain Anjuran LZS Atau mana-mana Kelas Fardhu Ain yang diiktiraf oleh LZS/MAIS.
  3. Pengislaman Tahun 1 Hingga Tahun Ke 5 sahaja.
  4. Membuat pindaan status agama dalam Mykad (dalam 6 bulan selepas masuk Islam).

  Selain itu, terdapat syarat-syarat khusus yang berbeza mengikut jenis permohonan

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 502 Times
 • 8. Bagaimana muallaf ingin mempelajari agama atau mendaftar untuk belajar kelas agama asas?
   

  Asnaf Muallaf boleh merujuk pada jadual Kelas Fardhu Ain Muallaf serta membuat pilihan tempat dan masa yang sesuai. Kelas tersebut disediakan oleh LZS di setiap daerah bagi membolehkan muallaf mendapat panduan setelah mereka memeluk islam. Jadual kelas boleh dimuaturun dari https://www.zakatselangor.com.my/info-agihan/kelas-fardhu-ain-muallaf/. (rujuk Lampiran2 : JADUAL KELAS FARDHU AIN MUALLAF 2017).

  Terdapat kelas bimbingan muallaf yang dijalankan dengan kerjasama NGO-i seperti :

  a. PERKIM bahagian Negeri Selangor di Masjid Sultan Salahudin Abdul Aziz Shah,
  b. PERKIM cawangan Petaling di Masjid Seksyen 16, Petaling Jaya.
  c. PERKIM cawangan USJ 2, di Masjid Al Mukminun, Subang Jaya.
  d. Hidayah Centre, Taman Melawati.
  e. Islamic Outreach ABIM- Mosque Tourist Group di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

  Selain itu LZS juga menjalankan program Kursus Bimbinan Asas Muallaf yang diadakan pada setiap bulan di Akademi Muallaf Selangor.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 364 Times
 • 9. Berapakah tempoh bagi seseorang mullaf mendapat bantuan kebajikan oleh LZS?
   

  Tempohnya ialah 5 tahun Pengislaman dari Tahun 1 Hingga Tahun Ke 5 sahaja.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 341 Times
 • 10. Bagaimana seseorang muallaf ingin mendapat perlindungan daripada ancaman?
   

  Muallaf boleh rujuk ibu pejabat atau cawangan-cawangan LZS untuk menyatakan aduan kes dan mendapatkan panduan untuk tindakan seterusnya. Pihak ibu pejabat atau cawangan LZS akan merujuk kes tersebut ke pihak operasi agihan daerah bagi tindakan siasatan dan sokongan.

  Jika berkelayakan dan setelah melalui proses dan syarat tertentu pemohon akan ditempatkan di Baitul Salam (rumah perlindunan muallaf) yang terletak di Jalan Kebun Shah Alam.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 291 Times
 • 11. Sekiranya muallaf telah melebihi tempoh 5 tahun, apakah jenis bantuan yang layak diperolehi?
   

  Bagi muallaf yang telah melebihi tempoh 5 tahun LZS akan membuat bancian kepada mereka yang memerlukan bagi mengenalpasti status kelayakkan sebagai asnaf fakir miskin. Jika termasuk dalam status fakir atau miskin maka dia layak menerima bantuan seperti asnaf fakir miskin yang lain.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 426 Times
 • 12. Apakah jenis bantuan untuk muallaf?
   

  LZS telah menyediakan bantuan muallaf berdasarkan syarat dan kelayakan seperti berikut. Kelayakan bantuan bergantung kepada syarat-syarat tertentu mengikut jenis bantuan :

  1. Bantuan Sara Hidup Bulanan
  2. Bantuan Sewa Rumah
  3. Saguhati Perkahwinan
  4. Bantuan Perubatan Muallaf
  5. Bantuan Pendidikan
  6. Bantuan Pembinaan Rumah
  7. Bantuan Pembelian Rumah Kos Rendah
  8. Bantuan Baik Pulih Rumah
  9. Bantuan Pengurusan Jenazah
  10. Bantuan Modal Peniagaan
  11. Bantuan Berkhatan
  12. Bantuan Kecemasan Sara Diri
  13. Bantuan Gharimin (Hutang)
  14. Bantuan Fi Guaman

  Nota : Bantuan segera (ekspress) hanya akan diberikan untuk kes-kes kecemasan sahaja, sama seperti Fakir Miskin dan kadar pemberian adalah mengikut keperluan dan syarat LZS.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 487 Times
 • 13. Kenapa seseorang muallaf itu tidak mendapat bantuan?
   

  Muallaf tidak mendapat bantuan disebabkan oleh tiada permohonan dibuat, atau status permohonan tidak berjaya kerana tidak menepati syarat permohonan.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 324 Times
 • 14. Kenapa berlakunya sesuatu bantuan muallaf yang dipohon lambat diperolehi?
   

  Ia disebabkan oleh:

  1. Maklumat perhubungan pemohon tidak tepat (seperti no telefon atau alamat)
  2. Maklumat akaun bank tidak tepat ( iaitu nama pada mykad atau pada passport dan nama dalam rekod akaun bank tidak diselenggara).
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 292 Times
 • 15. Apakah terdapat bantuan khas yang asnaf Muallaf akan terima selepas memeluk agama Islam?
   
  1. Tiada bantuan khas dalam bentuk kewangan sempena pengislaman. (Bantuan ini pernah dilaksanakan sebelum 2016 tetapi dibatalkan selepas itu).
  2. Walaubagaimana pun asnaf yang baru memeluk Islam akan dibekalkan KIT (telekung, buku muallaf, Al-Quran terjemahan), dan Jadual Kelas Fardu Ain Muallaf (KFAM) mengikut kariah di mana asnaf tinggal.
  3. Bantuan lain termasuk bantuan segera akan dipertimbangkan mengikut keperluan pemohon setelah permohonan dibuat.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 376 Times
 • 16. Adakah bantuan untuk muallaf boleh didapati tanpa permohonan, atau hanya melalui syor pegawai sahaja?
   
  1. Tidak, sebarang bantuan muallaf perlulah melalui proses permohonan terlebih dahulu. Walau bagaimana pun pegawai akan mengenalpasti keadaan muallaf yang disantuni serta jenis bantuan yang layak diperolehi seterusnya menasihati muallaf agar membuat permohonan.
  2. Permohonan perlu mengikut syarat kelayakan, antaranya ialah bukti komitmen muallaf ke Kelas Fardhu Ain Muallaf, berupa sokongan dari guru kelas fardhu ain muallaf, atau Eksekutif Operasi Agihan Daerah, atau dari agensi luar seperti masjid, NGO, atau orang perseorangan yang diiktiraf.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 361 Times
 • 17. Adakah hanya muallaf yang didaftarkan di Negeri Selangor sahaja layak memohon bantuan zakat?
   
  1. Tidak, tidak disyaratkan hanya berdaftar di Selangor sahaja untuk layak memohon bantuan.
  2. Bahkan semua asnaf Muallaf yang berdaftar di Negeri Selangor, atau Majlis Agama Islam Negeri-negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-negeri juga layak memohon dengan syarat pemohon mestilah berstatus warganegara dan bermastautin di negeri Selangor, sekurang-kurangnya 1 tahun kecuali bagi kes-kes khas.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 362 Times
 • 18. Adakah asnaf Muallaf boleh melanjutkan pengajian di di IPTS, tahfiz dalam negeri dan luar negeri Selangor dengan biayaan zakat?
   
  1. Secara amnya asnaf muallaf yang berkelayakan boleh memohon untuk melanjutkan pelajaran ke tempat-tempat tersebut. Walau bagaimana pun muallaf perlu merujuk terlebih dahulu kepada pegawai bagi tujuan rundingan dan panduan. Ini bagi memastikan pemilihan bidang, kadar yuran, universiti dan sebagainya dapat diuruskan dengan baik, juga bagi menyantuni muallaf yang telah buat keputusan belajar di sesuatu tempat sebelum beliau menganut Islam. Ini juga bagi meraikan hasrat melahirkan para daie dari kalngan muallaf melalui program pengajian sarjana dan kedoktoran.
  2. Buat masa ini LZS belum wujudkan senarai panel tempat pengajian bagi muallaf.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 324 Times
 • 19. Adakah asnaf Muallaf boleh mendapatkan rawatan di hospital swasta?
   

  Rawatan muallaf diutamakan di hospital kerajaan kecuali bagi kes kecemasan setelah mendapat syor atau sokongan dari hospital kerajaan, atau bagi kes kecemasan yang perlu rawatan segera.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 243 Times
 • 20. Bagaimana asnaf Muallaf hendak memohon bantuan modal untuk berniaga?
   

  Pemohon boleh memohon bantuan modal jika memenuhi syarat. Walau bagaimana bantuan modal ditangguhkan buat sementara khasnya bagi tahun 2017 sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 344 Times
 • 21. Adakah benar, jika Muallaf tidak hadiri program kelas fardhu ain dia tidak layak mendapat bantuan zakat atau menyebabkan bantuan kewangan bulanan dibatalkan?
   
  1. Permohonan muallaf perlu mengikut syarat kelayakan, antaranya ialah terdapat bukti komitmen muallaf ke Kelas Fardhu Ain Muallaf, yang berupa sokongan dari :
   a) Guru kelas fardhu ain muallaf, atau
   b) Eksekutif Operasi Agihan Daerah, atau
   c) Agensi luar seperti masjid, badan bukan kerajaan (NGO), atau
   d) Orang perseorangan yang diiktiraf.
  2. Bagi kes baru masuk Islam di bawah tempoh 6 bulan, ia boleh dipertimbangkan bantuan walaupun belum menghadiri kelas fardhu ain.
  3. Sementara bagi kes penyambungan bantuan syarat kehadiran ke kelas fardhu ain perlu dipatuhi.
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 413 Times
 • 22. Satu keluarga asnaf muallaf memeluk agama Islam, adakah kadar bantuan kewangan bulanan diberi kepada ketua keluarga atau mengikut kadar secara individu?
   

  Bagi individu yang di bawah umur ( 18 tahun ke bawah), bantuan kewangan bulanan akan dibayar melalui ketua keluarga (atau kepada penjaga Islam jika tiada ketua keluarga), sementara bagi pasangan pula, bantuan kewangan bulanan akan dibayar terus kepada pasangan secara individu.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 338 Times
 • 23. Adakah terdapat jenis bantuan pengajian Sekolah Rendah untuk anak muallaf?
   

  Ada, bantuan tersebut berbentuk yuran pengajian bagi pengajian sekolah rendah (Tiada bantuan wang saku). Bagi tujuan bayaran ia perlukan bil dari pihak sekolah untuk sekolah rendah.

  Keutamaan pengajian adalah di sekolah kerajaan. Bagi kes pengajian di sekolah swasta, ia perlu mendapat pertimbangan pegawai terlebih dahulu.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 325 Times
 • 24. Bagaimana pengurusan kematian asnaf muallaf?
   

  Setiap kematian muallaf perlulah dilaporkan kepada pihak LZS samada ibu pejabat atau cawangan untuk tindakan seterusnya. (Ibu pejabat dan cawangan akan salurkan maklumat kepada pihak operasi agihan daerah bagi tindakan lanjut). Ianya akan diuruskan bersama LZS dan MAIS mengikut skop masing-masing.

  Bayaran kos pengurusan jenazah adalah melalui tuntutan. Hanya satu pihak sahaja yang akan membuat tuntutan tersebut, samada oleh pihak hospital atau masjid atau surau. Bagi kes biasa kadarnya tidak melebihi RM1,500. Bagi kes luar biasa ia perlukan kelulusan khas untuk kadar melebihi RM1,500.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 271 Times
 • 25. Adakah terdapat bantuan perubatan Guarentee Letter (GL) atau surat jaminan bagi asnaf Muallaf?
   

  Ada. GL diberi bagi bantuan melibatkan kebajikan, dan pendidikan.

  Kebajikan : Bantuan GL diberikan kepada bantuan perubatan yang melibatkan :a) Pembelian peralatan perubatan,
  b) Pembedahan,
  c) Dialisis,
  d) Perkhidmatan ambulan.

  Nota : bukan warganegara boleh dipertimbangkan menerima bantuan ini.

  Pendidikan : GL akan diberikan kepada permohonan Bantuan Umum Pelajaran melibatkan bayaran yuran kepada IPTA/IPTAS/institusi.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 315 Times