Oleh: Noormala Mohd. Sa’ad
Eksekutif Komunikasi Korporat
Lembaga Zakat Selangor (MAIS)

Bagi memastikan agihan zakat menyeluruh dan berkesan, Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS menyediakan lebih 70 jenis bantuan kepada asnaf zakat.

Bantuan zakat ini diberikan hanya kepada asnaf Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Fisabilillah, Gharimin, Ibnisabil dan Riqab.

Antara bentuk bantuan yang disediakan bagi asnaf fakir ialah saguhati hari raya, rumah orang tua, bantuan pendidikan anak-anak, bantuan perubatan, pengurusan jenazah fakir, pembinaan rumah, baikpulih rumah, sewa rumah, kecemasan/runcit, kewangan bulanan, Plumbing & wiring rumah, makanan bulanan, kursus/latihan dan sebagainya.

Manakala bantuan untuk asnaf miskin pula ialah sagu hati raya, penempatan di rumah berkelompok, elaun penyelia rumah kelompok, bengkel jahitan, pusat komuniti/rumah transit, bina dan baik pulih rumah, sewa rumah, caruman takaful berkelompok, sambutan hari kebesaran Islam, pengurusan jenazah miskin, pendidikan anak-anak, bantuan modal (perniagaan, perikanan, penternakan, pertanian), kewangan bulanan, bantuan makanan bulanan, projek usahawan berkelompok, pengurusan dana amanah miskin,perbelanjaan pengurusan pejabat Baitul Hasanah, elaun kelas pengajian/tusyen Baitul Hasanah, keperluan asrama Baitul Hasanah, bantuan yuran sekolah ren/men, kursus/latihan dan sebagainya.

Bantuan untuk asnaf amil pula meliputi Pengurusan Intitusi Amil (belanja pentadbiran, kajiand dan pembangunan, pemasaran & promosi, sumber manusia, prasana, komisen ejen kutipan).

Bantuan untuk asnaf Mualaf pula ialah saguhati raya, pembinaan berkelompok, percetakan/penerbitan, program/ceramah, bantuan kecemasan/runcit, pengurusan rumah perlindungan, belanja pengurusan bahagian pembangunan Islam, asset mualaf, bantuan berkhatan & perkahwinan, saguhati galakan saudara baru, sambutan hari kebesaran Islam, pembinaan rumah individu, membaik pulih rumah, bantuan sewa rumah, pengurusan jenazah, bantuan kewangan bulanan, bantuan modal, kursus/latihan, aktiviti/lawatan sambil belajar, elaun kehadiran kelas agama dan guru kelas agama, bantuan umum pelajaran, dermasiswa pelajaran dan juga bantuan perubatan.

Bantuan untuk asnaf Fisabilillah pula ialah ialah emolumen kakitangan MAIS, Baitul Hasnah, Projek Asnaf Zakat, pengurusan & pentadbiran kakitangan projek asnaf, elaun guru/penceramah bulanan, program forum/ceramah agama, program outreach, bantuan persatuan/badan, kursus pegawai masjid, bantuan penyelidikan/penerbitan, program penerapan nilai-nilai Islam, elaun bulanan pegawai masjid, imbuhan pendaftar nikah,saguhati kaunselor sukarela, bantuan kecemasan (banjir, ribut, kebakaran), bantuan karpet masjid/surau, bantuan bil utiliti intitusi masjid, pembinaan/baik pulih (masjid, surau, surau sekolah,intitusi agama luar negara, sekolah agama) dan lain-lain.

Manakala bantuan untuk asnaf Gharimin pula ialah bantuan hutang kerana keperluan hidup seperti hutang membiayai sakit kronik, hutang persatuan kerana permasalahan, pengurusan jenazah tanpa waris dan sewa UKB- pusat rawatan dialisis.

Bantuan untuk asnaf Ibni Sabil pula berupa bantuan musafir, bantuan tiket pergi dan balik pelajar yang belajar di luar Negara dan bantuan pelajar belajar di luar negara.

Bantuan untuk asnaf riqab pula berupa bantuan pemulihan akidah dan pemulihan akhlak. Melalui bantuan ini LZS membantu rumah-rumah kebajikan, rumah orang tua, pemulihan dadah dan sebagainya.

Walaubagaimanapun bantuan-bantuan yang disediakan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Untuk maklumat lanjut berkenaan bantuan bolehlah menghubungi kaunter zakat terdekat atau layari www.zakatselangor.com.my.