Tarikh : 1/26/2010
Penulis : Editor

Kenyataan Akhbar
Y.Bhg Datuk Siti Maslamah Osman
Ahli Lembaga Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor (LZS)
Mengenai Hal Ehwal Zakat Selangor
Pada 23 Januari 2010

• Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

• Terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini.

• Sukacita saya ingin memaklumkan beberapa perkara mengenai prestasi kutipan dan agihan zakat negeri Selangor bagi tahun 2009

1. Kutipan Zakat (Harta Dan Fitrah)

Alhamdulillah bagi tahun 2009, jumlah kutipan zakat di Selangor telah melebihi sasaran iaitu (RM235 Juta) dengan jumlah kutipan sebanyak RM283.6 Juta berbanding RM244.4 Juta dalam jangka masa yang sama pada tahun sebelumnya (2008). Jumlah ini meningkat sebanyak 16 Peratus dengan perbezaan sebanyak RM39.17 Juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM267.03 Juta dikutip daripada zakat harta, manakala RM16.6 Juta daripada zakat fitrah.

2. Zakat Harta

Pada tahun lepas (2009) kutipan zakat harta di Selangor meningkat sebanyak 15 peratus daripada kutipan pada tahun sebelumnya (2008). Di mana pada tahun lepas (2009) LZS mengutip zakat harta sebanyak RM267,03 berbanding RM232.2 pada tahun 2008.

Pecahan kutipan zakat harta mengikut jenis adalah seperti berikut:

Zakat Pendapatan RM153.9 Juta (RM153,964,561)
Zakat Perniagaan RM51.8 Juta (RM51,852,929)
Zakat Harta RM25.0 Juta (RM25,047,577)
Zakat W.Simpanan RM25.6 Juta (RM25,696,277)
Zakat KWSP RM5.7 Juta (RM5,757,899)
Zakat Saham RM1.4 Juta (RM1,457,210)
Zakat Tanaman RM1.9 Juta (RM1,969,863)
Zakat Emas, Ternakan, Perak dan Qadha Zakat RM1.2 Juta (RM1,289,426)

3. Jumlah Pembayar

Jumlah pembayar zakat harta bagi tahun lepas ialah seramai 154,905 orang (meningkat 10 peratus daripada tahun sebelumnya (140,231 orang). Daripada jumlah tersebut, seramai 29,622 orang merupakan pembayar baru.

4. Zakat Fitrah

Bagi tahun 2009, MAIS melalui LZS telah mengutip zakat fitrah sebanyak RM16.6 juta bagi tahun hijrah 1430 berbanding RM12.2 juta pada tahun 2008. Bilangan umat Islam yang membayar zakat fitrah pada tahun lepas (2009) ialah seramai 2.3 juta orang.

5. Sasaran Kutipan Tahun 2010

Mengambil faktor keadaan ekonomi yang semakin stabil dan kesedaran membayar zakat yang semakin meningkat, maka LZS meletakkan sasaran kutipan zakat bagi tahun 2010 adalah sebanyak RM300 juta iaitu kenaikan sebanyak 6 peratus berbanding kutipan tahun lalu.

6. Agihan Zakat

Pada tahun 2009 yang lalu, MAIS melalui LZS telah mengagihkan wang zakat kepada golongan yang layak di selangor sebanyak RM275.8 juta berbanding RM188 juta pada tahun sebelumnya (2008). Jumlah pengagihan ini dilihat meningkat sebanyak 46 peratus dengan perbezaan sebanyak RM86.8 juta.

Pecahan pengagihan zakat mengikut asnaf adalah seperti berikut:

Asnaf Miskin RM70.5 Juta (RM70,500,904)
Asnaf Fakir RM34.8 Juta (RM34,843,962)
Asnaf Fisabilillah RM88.0 Juta (RM88,032,289)
Asnaf Muallaf RM15.9 Juta (RM15,924,938)
Asnaf Gharim RM29.9 Juta (RM29,919,668)
Asnaf Amil RM34.0 Juta (RM34,000,000)
Asnaf Riqab RM1.6 Juta (RM1,607,077)
Asnaf Ibnu Sabil RM1.0 Juta (RM1,068,019)

Bilangan asnaf fakir yang menerima bantuan pada tahun lepas (2009) ialah seramai 10,778 keluarga berbanding 11,495 keluarga pada tahun 2008, manakala bagi asnaf miskin adalah seramai 10,843 keluarga berbanding 7,140 keluarga pada tahun sebelumnya (2008).