Pembahagian Zakat

Harta Yang Wajib Dizakatkan

Ada 2 jenis zakat iaitu:

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan.

Zakat Harta

Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut:

  • Zakat Pendapatan
  • Zakat Perniagaan
  • Zakat Binatang Ternakan
  • Zakat Pertanian
  • Zakat Wang Simpanan
  • Zakat Emas dan Perak
  • Zakat Saham
  • Zakat Ma’adin, Kunuz dan Rikaz
  • Ma’adin

Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut.

  • Kunuz

Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun).

  • Rikaz

Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah).